Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás monitoring adatszolgáltatási kötelezettségről

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__306 | Feltöltés időpontja: 2016. január 27. 09:26
2016. január 25-től 2016. március 04-ig van lehetőségük a támogatást kapott ügyfeleknek, hogy teljesítsék monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az alábbi tájékoztatás célja, hogy segítsük Önt ezen kötelezettségének teljesítésében.

Mint az Ön előtt is ismert, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból (ÚMVP) támogatásban részesülő Ügyfeleket a Program pénzügyi forrásainak felhasználásával megvalósított projekt esetén rendszeres monitoring adatszolgáltatási kötelezettség terhel, amelyről a 18/2009 (III. 6.) FVM rendelet rendelkezik. A www.mvh.gov.hu oldalon a „Közlemények” menüpont alatt már elérhető a 1/2016. (I. 22.) MVH Közlemény az EMVÁ-ból és EHÁ-ból támogatott intézkedések 2015. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól.

A Közlemény tartalmazza azon jogcímek felsorolását, melyek esetében fenn áll az adatszolgáltatási kötelezettség.

A Dunamellék Leader Egyesület kedvezményezettei a III. és IV. tengely kapcsán az alábbi jogcímekkel lehetnek érintettek:

  • az EMVÁ-ból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet,

  • az EMVÁ-ból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

  • az EMVÁ-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet keretében igénybe vett támogatások,

  • az EMVÁ-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet; az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet

  • az EMVÁ-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) FVM rendelet; az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011 (VII.29.) VM rendelet; az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-tól nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013 (V.22.) VM rendelet

 

Az adatszolgáltatási kötelezettségének kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül tehet eleget. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Útmutatót, az elektronikus felület használatához oktató videókat készít, melyek az alábbi elérési útvonalról tölthetőek le:

https://www.mvh.gov.hu/oktatasi-anyag-e-monitoring

Amennyiben az ügyfél rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" alkalmazást kiválasztva, az ügyfélkapun keresztül az ügyfél-azonosító beírásával le tudja tölteni a névre szóló adatlapokat. Belépés után az Elektronikus kérelemkezelés EMVA jogcímek EMVA Monitoring 2015 menüpontot kiválasztva kezdhető el az adatszolgáltatási felület kitöltése. Ügyfélkapus belépési jogosultsággal kizárólag magánszemély rendelkezhet! Továbbá az adatszolgáltatás elvégezhető meghatalmazott vagy technikai közreműködő útján is, ám fontos, hogy ebben az esetben a meghatalmazást kinyomtatva, papír alapon is el kell juttatni az MVH illetékes kirendeltségére. A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfél-azonosítóval, aki saját ügyfélkapus azonosítójával teljesítheti az Ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét. A kitöltéséhez a korábban használt jelszó továbbra is érvényes. Abban az esetben, ha nem rendelkezik jelszóval, elveszítette vagy elfelejtette jelszavát, a „G1040-01" nyomtatványon, személyesen vagy postai úton kérhet újat. Ha a támogatott gazdálkodó szervezet, akkor az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag meghatalmazott útján teljesíthető. Ha az Ügyfél meghatalmazottat bíz meg az adatszolgáltatással, a Meghatalmazást 3 példányban kell kitöltenie. Az egyik példány az Ügyfélnél marad, a másik a meghatalmazottnál, a harmadikat postai úton kell eljuttatni az Ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a MVH-nak. A postai úton, vagy személyesen benyújtott meghatalmazást a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően 5 nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH - a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően - nyilvántartásba veszi. Az adatszolgáltatás meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele - az előzetesen - postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele. Amennyiben az Ügyfél a fent leírt teljes körű adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesít, mulasztási bírsággal sújtható.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a felületre történő belépéssel ellenőrizzék, hogy szükséges-e adatot szolgáltatniuk vagy sem. Amennyiben a felület azt jelzi, hogy nincsen adatszolgáltatási kötelezettség, erről érdemes egy ’print screen’ felvételt csinálni és elmenteni.

Az elektronikus kérelem benyújtásának előfeltétele a kötelező éves ügyfélnyilvántartási adatellenőrzés elvégzése, amelyre az ügyfél (vagy az ügyfél képviseletében ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére is jogosult meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja) jogosult. Minderről részletes tájékoztatás áll rendelkezésre az elektronikus felületre való belépést követően. Amennyiben az ügyfél még nem végezte el a kötelező éves ügyfélnyilvántartási adatellenőrzést, és meghatalmazott vagy kamarai meghatalmazott útján kíván eljárni, akkor a meghatalmazott vagy a kamarai meghatalmazott csak abban az esetben tudja benyújtani a monitoring adatszolgáltatást, ha a jogosultsága kiterjed az ügyfél ügyfél-nyilvántartási ügyeinek intézésére is, és így elvégezheti az ügyfél kötelező éves ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzését az adatszolgáltatás elektronikus benyújtása előtt. Az ügyfél ügyfél-nyilvántartási ügyeinek intézésére kiterjedő képviseleti jogosultság hiányában a meghatalmazott vagy a kamarai meghatalmazott az elektronikus kérelem előfeltételéül szolgáló ügyfél-nyilvántartási adatellenőrzést nem végezheti el.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, forduljon a Kolon Menti Leader Egyesület munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

6070 Izsák, Szabadság tér 1.,

tel.: 76/568-073;

Borbényi Laura 70/341-2616;

Knehr István 70/341-2631;

Sendula Anita 70/387-9209

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben az MVH Ügyfélszolgálata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai is segítségükre állnak.