Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Módosultak a támogatott projektek megvalósítására és elszámolására vonatkozó általános szabályok

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__2/i__190 | Feltöltés időpontja: 2013. március 1. 17:31
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében nyert támogatások felhasználására vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 2013. január 1., illetve február 1. hatállyal több ponton módosult.

A módosításokat a 137/2012. (XII.22.) VM rendelet tartalmazza, de a www.magyarorszag.hu "jogszabálykereső" menüpontjából a rendelet egységes szerkezetben is letölthető.

A főbb változások (a teljességi igénye nélkül):

 • fiatal mezőgazdasági termelő fogalmának pontosítása

 • elkülönített nyilvántartás fogalmának meghatározása

 • egy ügyfél egy KK benyújtási időszakban több kérelmet is benyújthat

 • általános szabályként februártól a kifizetési kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani, jogszabály eltérő rendelkezése esetén postai úton. Elektronikus benyújtás esetén KK módosítási kérelem a benyújtási időszakban, a benyújtást követő 10 napon belül benyújtható.

 • Amennyiben a 2007. évi XVIII. tv. 42. §-ban foglalt helyesbíthető eltérés alapján elutasított KK esetén jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor az ügyfél az elutasított összeg vonatkozásában újabb KK-t nyújthat be a megvalósulást követő évben megnyíló KK időszakban.

 • A számviteli bizonylatokon csak a „támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést, valamint a támogatási határozat iratazonosítóját kell feltüntetni (reg. szám, valamint az SZJ/TESZOR/VTSZ/KN-kód feltüntetése nem szükséges)

 • Mely jogcímrendeletek nem szabályozzák az EUME számítást, azok esetében a benyújtáskori SFH értékeket, és a benyújtáskori árfolyamot kell majd figyelembe venni az EUME számítás során fő szabályként;

 • Pontosodtak a beruházás megkezdésének szabályai. Felújítással, korszerűsítéssel járó beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően az előzetes helyszíni szemlét követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg (amennyiben jogcímrendelet másképp nem rendelkezik)

 • a beruházás helyének támogatási kérelem benyújtási időszakot követő módosítása kapcsán nem szükséges bírósági/közigazgatási határozattal igazolni, hogy a beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható abban az esetben, ha kérelmét az első kk benyújtására nyitva álló időszak lejártát megelőző 60. napig előterjeszti. Megvalósítási hely iránti módosító kérelem egy alkalommal nyújtható be.

 • Finomodtak a gépkatalógusba történő felvétel szabályai, valamint a gépek cseréjének lehetősége a kifizetési kérelmek során:

 1. gépkatalógusba a katalógus közzététele előtt 60 nappal beérkezett javaslatban szereplő gépet, technológiai berendezést veszik fel.

 2. támogatási kérelmet változatlanul a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban szereplő gépre lehet benyújtani, melyet legkésőbb a benyújtásra nyitva álló időszak első napját megelőző 15. napon az IH közleményében hatályba helyezett.

 3. Bekerült a jogszabályba, hogy KK estén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos gépkatalógust kell alkalmazni, melyet legkésőbb a benyújtásra nyitva álló időszak első napját megelőző 15. napon az IH közleményében hatályba helyezett.

 4. Gép, technológiai berendezés módosítására változatlanul a KK benyújtásakor van lehetőség, kizárólag egyenértékű gépek beszerzése támogatható. Itt is főszabály, hogy a gépkatalógust legkésőbb a benyújtásra nyitva álló időszak első napját megelőző 15. napon az IH közleményében hatályba helyezett.

 5. Betelt gépváltozat esetén az IH közleményben teszi közzé az új gépváltozatokat

 • Műszaki ellenőr alkalmazásának elmulasztása esetén a jóváhagyott támogatási összeg 10%-kal csökkenthető, építési napló vezetésének elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni. műszaki ellenőr alkalmazása nem lesz kötelező 1.500.000 forint jóváhagyott elszámolható kiadást el nem érő nem építési engedély köteles beruházás esetén.

 • új munkanem felvételére lehetőség van amennyiben a módosított építési tétel révén létrejött beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változik

 • Amennyiben az ügyfél nem tartja a Vhr.-ben meghatározott 80%-os, továbbá a 9 hónapos és 24 hónapos szabályt, akkor az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének évére és az azt követő évre a 2007-2013 as időszakban EMVA adott intézkedésre nem nyújthat be kérelmet.

 • változnak a rendelet mellékletében található szakértői díjak elszámolhatósági szabályok, már a TESZOR szám lesz az irányadó.

 • Ha az ügyfél őstermelő, akkor a támogatási kérelemhez már nem mellékelnie kell a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes mezőgazdasági őstermelői igazolványának másolatát (amennyiben jogcímrendelet másképp nem rendelkezik-

 • a kifizetési kérelem benyújtásakor már nem kell a számlaösszesítőt a könyvvezetése kötelezett aláírásával ellátni (elektronikus benyújtás miatt)