Új Magyarország Vidékfejlesztési Program EU Home

Tájékoztatás LEADER pályázatok összeállításáról és elektronikus benyújtásáról

Rövid link: http://dunamellekleader.hu/hun/s_!news/i__5/i__128 | Feltöltés időpontja: 2011. október 11. 15:48
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján 2011. szeptember 30– október 31. között pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Tekintettel arra, hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. november 2.

Pályázatot csak azok az ügyfelek tudnak benyújtani, akiket az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (továbbiakban: MVH) vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben már nyilvántartásba vettek, vagyis MVH regisztrációs számmal rendelkeznektámogatást igénylő ügyfélként!

A regisztrációs kérelmet G0001-11-1 számú nyomtatványon kell benyújtani az MVH székhely/lakóhely szerint illetékes megyei kirendeltségeihez.

Amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, az ügyfél a G0002-11-1 számú nyomtatványon a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.

A G0001-11-1 és a G0002-11-1formanyomtatvány az www.mvh.gov.hu honlapról letölthető.

A pályázat elektronikus úton történő benyújtásához és az elektronikus felület megnyitásához Mozilla Firefox böngésző szükséges!

Saját ügyfélkapuval rendelkező természetes személy ügyfelek maguk is benyújthatják pályázataikat. A saját ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek és a cég, szervezet besorolású ügyfelek más természetes személy útján tudják benyújtani pályázatukat.

Ebben az esetben meghatalmazást kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen.

Meghatalmazott bármely természetes személy lehet, aki

·        MVH ügyfél-regisztrációs számmal rendelkezik, (ha még nincs, akkor a G0001-11-1  számú nyomtatványon kell kérelmezni a MVH illetékes megyei kirendeltségén) valamint

·        ügyfélkapus bejelentkezéssel rendelkezik (amennyiben nincs, a helyi okmányirodában lehet igényelni).

A meghatalmazást a pályázat kitöltést megelőzően kell az elektronikus felületen kitölteni és elküldeni elektronikusan, ügyfélkapun keresztül. A meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően 8 nappal el kell juttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére! Így a meghatalmazásból 1 példány az meghatalmazónál, 1 példány a meghatalmazottnál marad, valamint 1 példányt a meghatalmazotton keresztül továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely szerinti kirendeltségére. A dokumentum feldolgozása után lehet az elektronikus támogatási kérelembe belépni.

Az MVH-nak elektronikusan beküldött meghatalmazás alapján az MVH nyilvántartásba veszi a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás idejét, a meghatalmazás jogcímét.  Fontos, hogy a meghatalmazás az MVH-hoz papír alapon beérkezzen, mivel a Hivatal ezzel ellenőrzi az aláírások hitelességét.

A kérelem kitöltése csak akkor kezdhető meg, ha a meghatalmazás a MVH kirendeltségére beérkezik és elfogadásra kerül. Az ügyfélkapus rendszerben is csak a papír alapú feldolgozást követően lesz látható a meghatalmazó, mint képviselt személy/szervezet.

Meghatalmazás adható:

1.      Egyes intézkedések/támogatási jogcímek intézésére (teljes hatósági eljárásra, vagy eljárási cselekményekre)

2.      Ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére

Adott jogcím, illetve eljárási cselekmény esetén több meghatalmazottat is meg lehet adni. Az adott meghatalmazás visszavonható/felmondható. A meghatalmazások érvényességének kezdeti időpontja a kitöltés dátuma. A meghatalmazás érvényességének vége megadható már a meghatalmazás kitöltésekor, vagy később visszavonhatja/felmondhatja azt.

Meghatalmazás benyújtása esetén a meghatalmazónak rendelkeznie kell az MVH-tól kapott/igényelt jelszóval. A kérelem elektronikus úton történő benyújtása szempontjából a jelszó az ügyfél aláírásáthelyettesíti. Amennyiben az ügyfél megadja jelszavát meghatalmazottja számára, hozzájárulását adja a nem nyilvános támogatási adatainak megismeréséhez/felhasználásához. Amennyiben az ügyfél saját ügyfélkapu regisztrációval rendelkezik jelszó használatra nincs szükség!

Azon ügyfelek, akik új igénylők vagy elfelejtették jelszavukat, új jelszót az MVH megyei kirendeltségein kérhetnek postai úton vagy személyesen a G946 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem adatlapon. A jelszót az első belépés előtt célszerű megváltoztatnia az ügyfélnek a weboldal erre kialakított felületén (ÜK nélkül).

Felhívjuk Ügyfelünk figyelmét, hogy amennyiben nem rendelkezik MVH regisztrációs számmal az ügyfélkapun ugyan be tud lépni, de a kérelem benyújtásához nem tud hozzáférni. Ezért a G0001-11-1 regisztrációs adatlapon szükséges a nyilvántartásba vétel kérelmezése!

Ha az ügyfél vagy meghatalmazottjánakadataiban eltérés van az ügyfélkapu nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás között, akkor az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el (pl. egy keresztnév – két keresztnév). Ebben az esetben ellenőrizze adatait és javítsa a téves adatokat az ügyfélkapu rendszerében és az MVH ügyfél nyilvántartási rendszerében.

A fenti teendők elvégzését követően elkezdhető az elektronikus támogatási kérelem kitöltése, amely során lehetőség van a már bevitt adatok mentésére, vagyis ki lehet lépni a rendszerből és egy későbbi időpontban folytatni az adatok bevitelét.

Az ügyfélkapus beadásra csak a hibátlanul, ill. hiánytalanul kitöltött kérelmek esetében van lehetőség, tehát amíg bármilyen hibát (piros, sárga jel a kitöltendő cella mellett) jelez a rendszer, addig nem lesz aktív a ’Beadás’ gomb.

Felhívjuk figyelmét a pályázat összeállítását érintő alábbi fontos információkra!

Amennyiben az elbírált projekt javaslata építést, felújítás, bővítést tartalmaz, a pályázathoz mellékelni tervdokumentációt, melyet, a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni. Tehát tervdokumentáció benyújtása akkor is szükséges, ha az építési beruházás nem engedélyköteles! Ezért célszerű a pályázat benyújtása sikeressége érdekében a tervezést minél előbb elkezdeni!

A rendelet alapján az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg a pályázat beadására nyitva álló időszak első napján hatályos Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatkozásában az MVH Gépkatalógusa, illetőleg az Építési Normagyűjteményben beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY szerinti referenciaárakat.

Amennyiben a referenciaár a fenti módon nem állapítható meg, vagyis az adott tétel nem szerepel az MVH Gépkatalógusában, illetőleg az ÉNGY-ben, úgy a 23/2007 FVM rendelet (Vhr.) 27. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelőn kell eljárni, azaz az ügyfél köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.

A két árajánlatnak azonos műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy melyiket választja. Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot. Az árajánlat nem lehet régebbi a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 60 napnál. Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyben az árajánlattevő hiánytalanul feltünteti

a) az ajánlatkérő és ajánlattevő nevét, címét, és adószámát vagy adóazonosító jelét,

b) a kiadási tétel részletes műszaki adatait,

c) a kiadási tételben szereplő elemek mennyiségét és mértékegységét, valamint nettó összegeiket,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét,

f) az ajánlat kiállításának dátumát,

g) az ajánlattevő vagy képviselőjének aláírását.

A projekt adatlap elbírálásáról szóló döntést kézhezvételét követően teendő lépéseket az alábbiak szerint foglaljuk össze:

1.      MVH regisztrációs szám és jelszó igénylése a pályázó részére (a saját nevében eljáró magánszemély részére jelszó nem szükséges)

2.      MVH regisztrációs szám és ügyfélkapu igénylése a meghatalmazott részére (amennyiben a pályázatot benyújtó cég, szervezet besorolású)

3.      Meghatalmazás kitöltése, elektronikus és postai úton történő benyújtása

4.      Pályázathoz szükséges mellékletek beszerzése.

A pályázati feltételeket a 76/2011 VM rendelet, a 99/2011. számú IH Közlemény és annak mellékleteként megjelent LEADER pályázati felhívás, az MVH 149/2011 számú közleménye és a célterület adatlapok együttesen tartalmazzák. A sikeres pályázat kidolgozásához elengedhetetlen ezen dokumentumok ismerete, valamint a célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint a LEADER HACS honlapján található Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megismerése. Valamennyi kapcsolódó dokumentum elérhető a www.dunamellekleader.hu, a www.umvp.eu, valamint a www.mvh.gov.hu oldalakon.

Felmerülő kérdéseivel forduljon a Dunamellék Leader Egyesület munkatársaihoz az alábbi